Βεβαίωση Μηχανικού

Βεβαίωση Μηχανικού βάσει της παρ.1 του άρθρου 83 του Ν.4495/17

Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή περιλαμβανομένης και της δωρεάς αιτία θανάτου, που συντάσσεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο ή και σε ακίνητο χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.

Η βεβαίωση του μηχανικού συνοδεύεται από Τοπογραφικό Διάγραμμα, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα.

Ωστόσο, δεν απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή εντός ορίων οικισμού για τα οποία μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4178/2013 έχει καταρτιστεί συμβολαιογραφική πράξη σύστασης οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών ή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια,
 2. σε κάθε περίπτωση για ακίνητα εντός σχεδίου για τα οποία έχει κυρωθεί πράξη εφαρμογής,
 3. για ακίνητα εκτός σχεδίου πόλης, μη άρτια και μη οικοδομήσιμα, σύμφωνα με το εμβαδόν του τίτλου,
 4. για ακίνητα που προέρχονται από αναδασμό και διανομή, εφόσον η αντικειμενική αξία τους δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται εντός καθορισμένης Ζ.Ο.Ε..

Η βεβαίωση μηχανικού της παρ.1 του άρθρου 83 του ν.4495/17, εκδίδεται από εμάς άμεσα (εφόσον διαθέτετε τα σχέδια της Οικοδομικής Αδείας) μετά από αυτοψία, με πλήρη γνώση των ευθυνών που απορρέουν επίσης από τον νόμο 4495/17.

Η εμπειρίας μας τόσο σε πολεοδομικά και κτιριοδομικά θέματα, όσο και σε κατασκευαστικά, αποτελούν εγγύηση για την εγκυρότητα της βεβαίωσης και κατ’ επέκταση της συμβολαιογραφικής πράξης.

Εκδίδουμε βεβαιώσεις για ακίνητα σε όλη την Ελλάδα.

Οι προδιαγραφές της βεβαίωσης του μηχανικού, αλλά και της υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη, περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.1:

Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:

 1. στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμα ή
 2. στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
 3. ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.

Η  GT ENGINEERING αναλαμβάνει την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης σε 24 ώρες από την στιγμή που θα έχουμε στη διάθεσή μας απλά αντίγραφα των δικαιολογητικών που ακολουθούν :

 • α. τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου
 • β. οικοδομική άδεια του ακινήτου
 • γ. εγκεκριμένα (πολεοδομικά) αρχιτεκτονικά σχέδια του ακινήτου
 • δ. νομιμοποιητικά έγγραφα τακτοποιήσεων ή ρυθμίσεων

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει τη συλλογή των παραπάνω (β,γ) δικαιολογητικών από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο.

Διαδικασία

 • Αυτοψία στο χώρο του ακινήτου
 • Έκδοση βεβαίωσης

Αποστολή