Σχεδιασμός και Μελέτη Έργου

 • Προμελέτη
 • Τοπογραφικές Μελέτες
 • Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
 • Στατικός και Αντισεισμικός Σχεδιασμός
 • Μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων
 • Οριστική Μελέτη
 • Μελέτη εφαρμογής
 • Οικοδομικές Άδειες
 • Άδειες Λειτουργίας
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & Προκηρύξεων Διαγωνισμών
 • Τεχνική Επίβλεψη Έργων κατά την διάρκεια της κατασκευής τους