Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & Προκηρύξεων Διαγωνισμών

Η GT ENGINEERING έχοντας προχωρήσει στην ανάλυση και τον σχεδιασμό του έργου, συντάσσει τα τεύχη δημοπράτησης και προκηρύξεων διαγωνισμών για την επιλογή συνεργείων που θα αναλάβουν την κατασκευή του Έργου, υπό την επίβλεψη βεβαίως των έμπειρων Μηχανικών της.