Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων. Έχουμε επιτύχει την έγκριση επιχορήγησης από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για ένα μεγάλο αριθμό επενδύσεων επιχειρήσεων.