Αναδιοργάνωση επιχειρηματικών διαδικασιών

Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς βελτίωσης και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

  • Απλούστευση και Ανασχεδιασμός/Μοντελοποίηση Διαδικασιών
  • Outsourcing
  • Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
  • Αξιολόγηση δομών και οργανωτικών αναγκών και εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διοίκηση Αλλαγών
  • Μέτρηση Διοικητικών Βαρών