Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η εκτενής εμπειρία και τεχνογνωσία μας, μας επιτρέπει να εντοπίζουμε γρήγορα τους βασικούς τομείς που χρήζουν βελτίωση και να αναπτύσσουμε βέλτιστες ροές εργασίας και μοντέλα για τη μεγιστοποίηση της ορθής και λειτουργικής αποδοτικότητας. Η εμπειρία μας στο σχεδιασμό νέων λειτουργικών μοντέλων, δομών και συστημάτων μέτρησης απόδοσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, μας παρέχει τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε τους πελάτες μας στην επίτευξη αποτελεσμάτων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, όπως αυτές διαμορφώνονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

 

Πιο συγκεκριμένα παρέχουμε τις εξής υπηρεσίες:

 

Οργανωτικός και Λειτουργικός Ανασχεδιασμός

 • Αναδιοργάνωση Διαδικασιών (Business Process Reengineering)
 • Διαγραμματική αποτύπωση διαδικασιών λειτουργίας
 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Μελέτες στρατηγικής & Ανάπτυξης
 • Μείωση λειτουργικών δαπανών – Gain Sharing
 • Προγραμματισμός & Έλεγχος Παραγωγής
 • Βελτιστοποίηση κυκλώματος Προμηθειών
 • Αναδιοργάνωση Δικτύου Αποθηκών & Διανομής
 • Εμπορική / τιμολογιακή πολιτική
 • HR Management / Σχεδιασμός Οργανογράμματος
 • Υπηρεσίες Υποστήριξης Υλοποίησης
 • Απλούστευση και Ανασχεδιασμός / Μοντελοποίηση Διαδικασιών
 • Outsourcing
 • Συστήματα στοχοθεσίας, μέτρησης & βελτίωσης απόδοσης
 • Αξιολόγηση δομών και οργανωτικών αναγκών και εκπόνηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διοίκηση Αλλαγών
 • Μέτρηση Διοικητικών Βαρών
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Χωροθέτηση εγκαταστάσεων
 • Χωροταξική Οργάνωση (προσδιορισμός αποθηκευτικών αναγκών,επιλογή αποθηκευτικών συστημάτων, σχεδιασμός ροής υλικών, εναλλακτικά χωροταξικά σενάρια)
 • Τεχνικές Προδιαγραφές (κτίρια – εξοπλισμός)
 • Σχέδια (αρχιτεκτονικά, Η/Μ, φωτο-ρεαλιστικά)
 • Λειτουργική Οργάνωση (κωδικοποίηση διαδρόμων & θέσεων αποθήκευσης, σχεδιασμός διαδικασιών, KPIs)
 • Διοικητική Οργάνωση (αρμοδιότητες θέσεων εργασίας)
 • Μηχανογραφική Οργάνωση
 • Συστήματα Κοστολόγησης

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί, υλοποιώντας έργα σε πολύ μεγάλους βιομηχανικούς έχουν καταστήσει την GT ENGINEERING ως leader στον χώρο αυτό. Οι πυλώνες στους οποίους δραστηριοποιείται η GT ENGINEERING σχετίζονται με το Σχεδιασμό Συστημάτων με την μέθοδο Activity Based Costing καθώς και την Κοστολόγηση Παραγωγής.

 • Εφαρμογή Προτύπων & Κανονισμών

Η GT ENGINEERING υποστηρίζει τις επιχειρήσεις του κλάδου της βιομηχανίας, στην πιστοποίηση τους σε διάφορα Διεθνή Πρότυπα Πιστοποίησης, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης στην αγορά που κινείται. Η συμβουλευτική δεν περιορίζεται μόνο στα κλασσικά πρότυπα της αγοράς, αλλά η GT ENGINEERING παρέχει και λύσεις σε εξειδικευμένα πρότυπα & κανονισμούς ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών της. (π.χ μέτρηση ποιότητας ταχυδρομικής αγοράς)