Κατασκευές

Με επίκεντρο την ποιότητα και αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους, εφαρμόζουμε καινοτόμες τεχνικές για την δημιουργία άρτιων κατασκευών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του πελάτη.

 

Η GT ENGINEERING αναπτύσσει έντονη κατασκευαστική δραστηριότητα σε κτιριακά έργα, αλλά και σε έργα υποδομών, έχοντας τη δέσμευση και την οικονομική ευθύνη υλοποίησης τους με βάση συγκεκριμένες συμβατικές υποχρεώσεις.

 

Η GT ENGINEERING αναλαμβάνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής σε κάθε είδους επαγγελματικό χώρο, εντός πάντα των προκαθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων σύμφωνα με τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

 

Κατασκευή Έργων

 • Οργάνωση της κατασκευής σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο
 • Υλοποίηση των εργασιών της κατασκευής με ευθύνη και πόρους της GT ENGINEERING επί τόπου του έργου
 • Παράδοση και έλεγχος αρχικής λειτουργίας του έργου (η υπηρεσία αυτή εμπεριέχει την προσωρινή παραλαβή, την οριστική παραλαβή και την εγγύηση καλής λειτουργίας για το ενδιάμεσο διάστημα)

 

Κατασκευαστικές Υπηρεσίες

 • Πλοία
 • Ιδιωτικές Κατοικίες
 • Επαγγελματικοί Χώροι
 • Ανακαινίσεις
 • Αποκαταστάσεις και Ενισχύσεις
 • Επίβλεψη Κατασκευαστικών Εργασιών
 • Διαχείριση Έργων
 • Δημόσια Έργα

 

Ενεργειακή Αναβάθμιση

 • Μελέτες Ενεργειακής Απόδοσης
 • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
 • Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων
 • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον

 

Διαμόρφωση Επαγγελματικών Χώρων

Ένας επαγγελματικός χώρος δεδομένου ότι θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός και αποτελεσματικός γίνεται, θα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σωστά με επίκεντρο πάντα τη λειτουργία που θα εξυπηρετήσει. Μόνο τότε θα καταφέρει να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις του χρήστη του.

Η διαμόρφωση και συνάμα η κατασκευή λειτουργικών χώρων εργασίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της GT ENGINEERING μας και υλοποιούνται

 • με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κατασκευής
 • χρησιμοποιώντας υψηλής ποιότητας υλικά
 • εφαρμόζοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας

 

Η GT ENGINEERING αναλαμβάνει να καθοδηγήσει ενεργά τόσο τη φάση του σχεδιασμού, όσο και στην φάση της κατασκευής, ώστε να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο τελικός της στόχος είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας.

 

Ανακαινίσεις

Η GT ENGINEERING ασχολείται χρόνια με τον τομέα των κτηριακών ανακαινίσεων ανεξαρτήτως κλίμακας, αναλαμβάνοντας τη συνολική αξιοποίηση του ανακαινιζόμενου κτιρίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη και παρέχοντας σύγχρονες, έξυπνες, απολύτως λειτουργικές λύσεις και προτάσεις, σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

 

Τεχνική υποστήριξη – κάλυψη

Έμπειρα συνεργεία Τεχνικών αναλαμβάνουν την επίλυση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας ή βλάβης στο σπίτι ή στο γραφείο σας.

Για οποιαδήποτε βλάβη ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Διαχείριση Κτηρίων (facility management)

από https://www.all-experts.gr/facility-management/

Τι είναι το Facility Management;

Ανατρέχοντας κανείς στη διεθνή βιβλιογραφία, θα διαπιστώσει ότι έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες για τον ορισμό της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (FacilitiesManagement). Μερικές από αυτές παρατίθενται ακολούθως:

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN – European Committee for Standardization) «το Facilities Management είναι η ενσωμάτωση των διαδικασιών μέσα σε ένα οργανισμό για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν τις συμφωνηθείσες υπηρεσίες που υποστηρίζουν και βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των κύριων δραστηριοτήτων του».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Σύνδεσμο για την Διαχείριση των Εγκαταστάσεων (IFMA – International Facility Management Association) “το Facility Management είναι ένα επάγγελμα που περιλαμβάνει πολλές ειδικότητες για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας του δομημένου περιβάλλοντος με την ενσωμάτωση των ανθρώπων, του χώρου, των διαδικασιών και της τεχνολογίας”.

Πρόκειται δηλαδή για μία δραστηριότητα που ενσωματώνει πολλαπλές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα σε ένα κτιριακό σύμπλεγμα όπου συνυπάρχουν οι άνθρωποι, τα μηχανήματα, τα κτίρια και τέλος η τεχνολογία με την όποια μορφή. Είναι κοινώς αποδεκτό πως η διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία για τον εκάστοτε οργανισμό ή επιχείρηση που αφιερώνει ένα σημαντικό μέρος του προσωπικού, του χρόνου και των χρημάτων του σε υποστηρικτικές υπηρεσίες προς το βασικό αντικείμενό του, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και το οικονομικό ρίσκο που αυτές έχουν.

Τέτοιες υπηρεσίες είναι ο καθαρισμός, η φύλαξη, η τεχνική συντήρηση, η εστίαση κλπ. Με τον όρο facility management ορίζουμε το Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών που συνδυάζει όλες τις προαναφερόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες σαν μια λύση.

Η Διαχείριση Εγκαταστάσεων είναι μία κρίσιμη, στρατηγική επιχειρηματική πρακτική. Οργανισμοί σε όλο τον κόσμο καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο περίπλοκα κτίρια και εγκαταστάσεις χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο και την λειτουργία τους. Η επαγγελματική Διαχείριση Εγκαταστάσεων είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό, την διαχείριση, την συντήρηση και λειτουργία τέτοιων κτιριακών εγκαταστάσεων.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες:

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο εργατοτεχνικού προσωπικού για σωματικές βλάβες και γενική ευθύνη κατά περιστατικό.
 • Πλήρης κατασκευή του έργου με συνεργάτες και υπεργολάβους επιλογής της εταιρείας μας.
 • Επιλογή υλικών από τους προμηθευτές μας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εργασιών σε κάθε στάδιο με καθημερινή παρουσία στο έργο με χρόνο ανάλογο των εργασιών που εκτελούνται. Σε εργασίες όπως: κατεδαφίσεις, εκσκαφές, τοποθετήσεις οπλισμού, σκυροδετήσεως, εγκατάστασης ικριωμάτων, διαμορφώσεων περιβάλλοντος χώρων με χρήση μηχανημάτων θα υπάρχει μηχανικός της εταιρείας μας καθ’ όλη την διάρκεια εκτέλεσης τους.
 • Ημερολόγιο έργου. Σ’ αυτό αναγράφονται όλα τα στοιχεία του έργου, όπως : οι εργασίες που εκτελούνται, οι εργαζόμενοι, τα απασχολούμενα μηχανήματα, τα προσκομισθέντα υλικά, τα προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας και οι καιρικές συνθήκες.
 • Επίβλεψη εργασιών με ειδικά φύλλα ελέγχου σύμφωνα με το σχέδιο ποιότητας της εταιρείας μας.
 • Λήψη φωτογραφιών σε κάθε στάδιο του έργου.
 • Υποβολή καταστάσεων εργατοτεχνικού προσωπικού (Α.Π.Δ.) και πληρωμή αυτών.
 • Διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων (αιτήσεις, συνδέσεις…) στις εταιρείες κοινής ωφέλειας όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Φυσικό αέριο, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες όπως Δήμος, Πολεοδομία, Αστυνομία, Τροχαία κ.α. για την εξυπηρέτηση του έργου.
 • Σήμανση και περίφραξη έργου.
 • Εγκατάσταση χημικής τουαλέτας για την υγιεινή του εργοταξίου.
 • Παρέχονται Μέτρα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) σε κάθε εργαζόμενο του έργου καθώς και η κατάλληλη εκπαίδευση.
 • Δυναμικό χρονοδιάγραμμα του έργου με γραπτές μηνιαίες αναφορές για την πορεία του.

Παραλαβή του έργου σε ειδικό έντυπο με διενέργεια δοκιμών.