Ταυτότητα Κτιρίου

Σκοπός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου των κτιρίων μετά την ολοκλήρωσή τους η οποία μέσω της αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης θα επιτρέπει την παρακολούθηση των μεταβολών του, τον έλεγχο της ασφάλειάς και της συντήρησή τους, καθώς και την αποτροπή εκτέλεσης πολεοδομικών αυθαιρεσιών.

Τι είναι

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι ο φάκελος που περιλαμβάνει :

α) την θεωρημένη από την πολεοδομία οικοδομική άδεια του κτιρίου.

β) τα θεωρημένα από την πολεοδομία εγκεκριμένα σχέδια της οικοδομικής άδειας.

γ) το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού.

δ) το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εάν υπάρχει.

ε) τις δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.

στ) τα σχέδια κατόψεων που αποτυπώνουν το κτίριο ή το τμήμα αυτού όπως κατασκευάστηκε τελικώς , καθώς και την τυχόν αναγκαία ενημέρωση ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας ή τα στοιχεία νομιμοποίησης.

ζ) το δελτίο δομικής τρωτότητας και τη μελέτη στατικής επάρκειας.

η) τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου.

θ) πιστοποιητικό πληρότητας της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Ο φάκελος συντάσσεται από εξουσιοδοτημένους μηχανικούς και αντίγραφο αυτού φυλάσσεται εντός του κτιρίου με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Που εφαρμόζεται

Με ημερομηνία έναρξης εφαρμογής αυτή που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας η ταυτότητα κτιρίου θα εφαρμόζεται:

α) σε κάθε νέο κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.

β) σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια της κατηγορίας I σε χρονικό διάστημα 5 ετών και της κατηγορίας II κατά την μεταβίβαση του ακινήτου οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα θα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντικαθιστώντας τη βεβαίωση μηχανικού.

Κατηγορίες κτιρίων

Κατηγορία Περιγραφή Προθεσμία υποβολής Επανέλεγχος
Ι Δημόσια κτίρια, κτίρια συνάθροισης κοινού, πρατήρια υγρών καυσίμων και συνεργεία αυτοκινήτων, τουριστικά καταλύματα άνω των 300 τ.μ. ,δημόσια και ιδιωτικά κτίρια προσχολικής ,πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κτίρια περίθαλψης , βρεφοκομεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, οικοτροφεία, οίκοι ευγηρίας, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, σωφρονιστικά καταστήματα ,άσυλα Εντός 5 ετών Δεν έχει οριστεί
ΙΙ Όλα τα υπόλοιπα κτίρια Κατά την μεταβίβαση Δεν έχει οριστεί

Η δήλωση γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου γίνεται ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, οριζόντια ή κάθετη διηρημένη ιδιοκτησία για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Για κτίριο που εμπίπτει σε περισσότερες της μιας κατηγορίας, όταν η ηλεκτρονική ταυτότητα συντάσσεται για το σύνολο του κτιρίου , ακολουθείται η δυσμενέστερη προθεσμία.