Προσωπικά δεδομένα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (η «Δήλωση») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η GT ENGINEERING («εμείς», «εμάς», «δικό μας» ή «Εταιρεία») ενδέχεται να συλλέγει, χρησιμοποιεί, κοινοποιεί ή με άλλο τρόπο επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που λαμβάνει από άτομα που αναζητούν εργασία («Υποψήφιοι») (συλλογικά και «εσείς», «εσάς»).

Πίνακας Περιεχομένων

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
 2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;
 3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;
 5. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;
 6. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;
 9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;
 10. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;
 11. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
 12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;
 13. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η GT ENGINEERING είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («Υπεύθυνη Επεξεργασίας»)

2. Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συλλέγουμε;

Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας: Ενδέχεται να συλλέγουμε το όνομά σας, το επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης, υπηκοότητα, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, αριθμό μητρώου ΤΕΕ, φωτογραφίες.

Δεδομένα αξιολόγησης: Ενδέχεται να συλλέγουμε δεδομένα σχετικά με τα προσόντα, δεξιότητές σας, επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση και ιστορικό απασχόλησης, ή όποια άλλα δεδομένα επιλέγετε να μας γνωστοποιείτε.

Δεν ζητούμε και δεν συλλέγουμε ευαίσθητα δεδομένα για τους σκοπούς της πρόσληψης. Παρόλα αυτά σε περίπτωση που παρέχετε σε εμάς τέτοια δεδομένα, με τον τρόπο αυτό δηλώνετε ότι συναινείτε στη συλλογή, χρήση και κοινολόγηση αυτών των ευαίσθητων δεδομένων, όπου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

Μπορεί να συλλέξουμε τις παραπάνω πληροφορίες με διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά, δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνονται σε αιτήσεις ή βιογραφικά σημειώματα ή μέσω συνεντεύξεων ή άλλων μορφών αξιολόγησης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και/ή παρόχους υπηρεσιών εύρεσης εργασίας. Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς από τρίτα μέρη, όπως συστάσεις από πρώην εργοδότες.

Σε περίπτωση που υποβάλετε την αίτησή σας για εργασία ή το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω ιστοτόπων ή μηχανών αναζήτησης εργασίας, η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτα μέρη που διαχειρίζονται αυτούς τους ιστοτόπους ή μηχανές αναζήτησης. Για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τα τρίτα μέρη σας συνιστούμε να συμβουλευτείτε την πολιτική απορρήτου των τρίτων αυτών μερών.

3. Για ποιο λόγο συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς για τον κατωτέρω σκοπό:

Για να προσλάβουμε προσωπικό: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από εσάς προκειμένου να διαχειριστούμε τη διαδικασία της πρόσληψης, να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για πρόσληψη και να αποφασίσουμε σε ποιον θα προσφέρουμε εργασία.

4. Ποια είναι η νομική βάση για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Συγκατάθεση: Για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως περιγράφεται ανωτέρω, βασιζόμαστε στη συγκατάθεσή σας. Με την αποστολή της αίτησής σας για απασχόληση ή του βιογραφικού σας, συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς της πρόσληψης. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας Δήλωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας στην επεξεργασία συγκεκριμένων προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας που βασίστηκαν στη συγκατάθεσή σας πριν την ανάκληση αυτής.

Έννομη υποχρέωση: Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με σκοπό τη συμμόρφωσή μας με νομική υποχρέωση. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή άμυνα έναντι νομικών αξιώσεων, είτε αυτές εκκρεμούν ενώπιον των δικαστικών αρχών είτε όχι είτε πρόκειται για εξωδικαστική διαδικασία.

5. Με ποιο τρόπο μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με:

 • Παρόχους υπηρεσιών. Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη – παρόχους υπηρεσιών με σκοπό την εκπλήρωση συγκεκριμένων υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες φιλοξενίας της ιστοσελίδας ( Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και δεν επιτρέπεται να κοινοποιούν ή να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές για κανένα άλλο σκοπό. Σε κάθε περίπτωση, θα μοιραστούμε με τους παρόχους μόνο το ελάχιστο των δεδομένων που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι πάροχοι αυτοί δεσμεύονται με έγγραφες ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας και διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δημόσιες αρχές. Σε περιπτώσεις όπου θεωρούμε ότι η κοινοποίηση είναι απαραίτητη σε σχέση με προσπάθειες αναζήτησης, πρόληψης, ή λήψης μέτρων σχετικά με παράνομη δραστηριότητα, υποπτευόμενη απάτη ή άλλη επιβλαβή ενέργεια ή όταν υποχρεούμαστε να το πράξουμε από την κείμενη νομοθεσία ή από δικαστική διαδικασία, εντολή δικαστηρίου ή νόμιμη διαδικασία, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά σας δεδομένα με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
 • Το προσωπικό ή/και συνεργάτες της Εταιρείας, οι οποίοι υπόκεινται σε δηλώσεις εμπιστευτικότητας.

6. Με ποιο τρόπο προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Διαθέτουμε εσωτερικές πολιτικές και ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζουμε, κατά το δυνατόν, ότι τα δεδομένα σας δεν θα χαθούν, καταστραφούν, παραβιασθούν ή κοινοποιηθούν, και ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε αυτά παρά μόνο στους συνεργάτες και υπαλλήλους μας για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και στα τρίτα μέρη που αναφέρονται παραπάνω.

7. Ποια είναι τα δικαιώματά σας στα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα σας, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας, δικαίωμα στην φορητότητα, δικαίωμα εναντίωσης, και το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας.

8. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με οιονδήποτε τρόπο. Θα εξετάσουμε και θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

9. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Σε περίπτωση που το αίτημα απασχόλησής σας δεν έχει επιτυχία, εμείς διατηρούμε τα δεδομένα σας στο αρχείο μας για έξι (6) μήνες από την λήψη του με σκοπό να το λάβουμε υπόψιν για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης, εκτός εάν μας παράσχετε τη συναίνεσή σας να το διατηρήσουμε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εάν το αίτημα απασχόλησής σας είναι επιτυχές, τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης θα διατηρούνται κατά την απασχόλησή σας και θα υπογράφεται νέα πράξη για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Στο τέλος των ανωτέρω περιόδων, ή όταν ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας, τα δεδομένα σας θα διαγράφονται ή καταστρέφονται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος διατήρησής τους.

10. Με ποιο τρόπο χειριζόμαστε τις διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων;

Ενδέχεται να προβαίνουμε σε διαβίβαση δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός της Ε.Ε., κυρίως σε περιπτώσεις όπου οι τρίτοι πάροχοι των υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας εδρεύουν στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.) ή οι εγκαταστάσεις (servers) όπου γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων βρίσκονται στο εξωτερικό (εκτός Ε.Ε.). Στο βαθμό που τέτοιες διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων λαμβάνουν χώρα, η Εταιρεία μας ή/και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό της θα διασφαλίζουν ούτως ώστε η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των Η.Π.Α.) να λαμβάνει χώρα μόνο σε περιπτώσεις όπου οι τρίτες αυτές χώρες έχουν υιοθετήσει νομοθεσία ή μηχανισμούς για την προστασία προσωπικών δεδομένων η οποία παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

11. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Τι είναι τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο με σκοπό την αποθήκευση των προτιμήσεών σας ή για άλλους σκοπούς καταγραφής-αποθήκευσης. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου (για παράδειγμα) οι ιστοσελίδες να λειτουργούν, ή να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, καθώς και για να παρέχουν άλλες λειτουργίες καταγραφής.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, συναινείτε και αποδέχεστε τη χρήση των cookies. Παρόλο που τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, μπορείτε επίσης να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να αποδέχεστε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης (που βρίσκονται συχνά στο μενού Εργαλεία ή Προτιμήσεις). Επίσης, μπορείτε να διαγράψετε cookies από τη συσκευή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αν δεν αποδεχτείτε τα cookies, ίσως να μην είστε σε θέση να απολαύσετε πλήρως ορισμένες από τις λειτουργίες του ιστοτόπου μας.

Τύποι cookies

Τα λεγόμενα “first – party” cookies τοποθετούνται απευθείας από εμάς στη συσκευή ή στον υπολογιστή σας. Τα cookies τρίτων μερών τοποθετούνται π.χ. από τρίτους παρόχους υπηρεσιών στη συσκευή σας για σκοπούς ανάλυσης (analytics). Η συλλογή και χρήση των πληροφοριών από τρίτα μέρη υπόκειται στη δική τους πολιτική απορρήτου.

Υπάρχουν επίσης τα cookies περιόδου λειτουργίας και τα μόνιμα cookies. Τα cookies περιόδου λειτουργίας διαγράφονται μετά τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και χρησιμοποιούνται για να διευκολύνουν την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Τα διαρκή cookies παραμένουν στον σκληρό δίσκο ή στη μνήμη αποθήκευσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

12. Πού μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Μπορείτε να υποβάλλετε παράπονα σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας επικοινωνώντας μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία αναφορικά με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα στις αρμόδιες αρχές:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, Ελλάδα

Τηλ.: +30 210 6475600

Φαξ: +30 210 6475628

Διεύθυνση Ηλ. Ταχυδρομείου: contact@dpa.gr

Ιστοσελίδα: http://www.dpa.gr

13. Αλλαγές στην Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιείται κατά διαστήματα. Θα δημοσιεύουμε αλλαγές στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε αυτήν την ιστοσελίδα και, αν οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα παρέχουμε εμφανή ειδοποίηση στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.