Ανάλυση Έργου

  • Καταγραφή και κατανόηση των απαιτήσεων, καθώς κάθε έργο αντιμετωπίζεται ως μοναδικό
  • Εντοπισμός και εξέταση των εξωτερικών παραμέτρων (νομικό και χωροταξικό πλαίσιο, περιβαλλοντικά θέματα, κλπ)
  • Προσδιορισμός στοιχείων και ακριβούς αντικειμένου του έργου